th Thai en English ja Japanese

ภาพกิจกรรม

19 เม.ย., 2565

ภาพกิจกรรมการอบรมครูฝึก ณ ศูนย์ทหารอากาศโยธิน 4-6 เมษายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับวิทยากร (TOT) โครงการสานเสริมพลังภาคีเครือข่ายและขยายผลองค์กรแห่งสติ เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตด้วยโปรแกรมสติในองค์กร (Mindfulness in Organization: MIO) วันที่ 4 – 6 เมษายน 2565 ณ…
23 ก.พ., 2565

ร่วมแสดงความยินดีให้กับ "องค์กรต้นแบบ"

👏👏ร่วมแสดงความยินดีกับ "องค์กรต้นแบบ" 👏👏 💙💙 ที่ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบองค์กรแห่งสติ ที่เน้นการขับเคลื่อนการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติ จนเป็นวิถีองค์กร 💙💙 โครงการสานเสริมพลังภาคีเครือข่ายและขยายผลองค์กรแห่งสติเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตด้วยโปรแกรมสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) 🙏🙏