003

  • สร้างและขยายเครือข่ายองค์กรแยกตามประเภทองค์กรได้แก่ สถานประกอบการ โรงเรียน
  • สร้างและพัฒนาเครือขายนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานแยกตามประเภทองค์กร ด้แก่ สถานประกอบการ โรงเรียน
  • สร้างองค์ความรู้เรื่องเครื่องมือและการประเมินประสิทธิผลและการประเมินผลลัพธ์ (Return on Investment : ROI)
  • พัฒนาเครื่องมือ (Tool) ในการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กรให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทองค์กร
  • สร้างความตระหนักถึงคุณถึงคุณค่าของการพัฒนาจิตและการสร้างจิตสำนึกในองค์กรต่อสังคม