88169141

          มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบ (Model) การสร้างเสริมสุขภาพจิตให้กับบุคลากรในองค์กร ให้ได้มาตรการ(intervention) ที่มีหลักฐานยืนยันประสิทธิผลในการสร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สถานประกอบการ โรงเรียน และทดลองขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆในอนาคตเช่น โรงพยาบาล เพื่อค้นหาภาคีที่มีศักยภาพเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบสุขภาพ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านสุขภาพจิตและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เป้าหมายโครงการ

  • มีการดำเนินการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร
  • มีเครือข่ายนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์กรที่ใช้การพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร คือเครือข่ายโรงเรียน และ เครือข่ายสถานประกาอบการ ที่สามารถขยายเครือข่ายด้าน MiO ตามบริบทองค์กรได้
  • มีวิทยากรกลาง และวิทยากรหน่วยงาน ในหลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization)
  • เกิดองค์ความรู้ ทางด้านการวิจัย ROI
  • เกิดเวทีประชุมวิชาการเรื่อง MIO
  • มีชุดสื่อและเทคโนโลยีต้นแบบที่ถูกปรับปรุงพัฒนาให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  • เกิดองค์กรตัวกลางที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง