th Thai en English ja Japanese
เข้าสู่ระบบ


เพื่อดูสถิติการทำแบบประเมิน   

Image

แบบประเมินความสุขคนไทย สำหรับสถานประกอบการ

แบบประเมินความสุขคนไทย สำหรับสถานประกอบการ

คำชี้แจง : กรุณาเลือกคำตอบในช่องที่มีข้อความตรงกับตัวท่านมากที่สุด และขอความร่วมมือตอบคำถามทุกข้อคำถามต่อไปนี้ จะถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ให้ท่านสำรวจตัวท่านเองและประเมินเหตุการณ์ อาการหรือความคิดเห็นและความรู้สึกของท่าน ว่าอยู่ในระดับใด แล้วตอบลงในช่องคำตอบที่เป็นจริงกับตัวท่านมากที่สุด โดยคำตอบจะมี 4 ตัวเลือก คือ

          ไม่เลย หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ

          เล็กน้อย หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กน้อยหรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กน้อย

          มาก หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ มาก หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ มาก

          มากที่สุด  หมายถึง เคยมีหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ มากที่สุด หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ มากที่สุด

กรุณาเลือกองค์กรของท่านด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

Invalid Input