th Thai en English ja Japanese
เข้าสู่ระบบ


เพื่อดูสถิติการทำแบบประเมิน   

Image

แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง (Stress Test)

แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง (Stress Test)

ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา คุณมีอาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึกต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โปรดเลือกระดับอาการที่เกิดขึ้นกับตัวคุณ ตามความเป็นจริงมากที่สุด

กรุณาเลือกองค์กรของท่านค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

กรุณาเลือกคำตอบด้วยค่ะ

Invalid Input