👏👏ร่วมแสดงความยินดีกับ "องค์กรต้นแบบ" 👏👏
💙💙 ที่ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบองค์กรแห่งสติ ที่เน้นการขับเคลื่อนการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติ จนเป็นวิถีองค์กร 💙💙
โครงการสานเสริมพลังภาคีเครือข่ายและขยายผลองค์กรแห่งสติเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตด้วยโปรแกรมสติในองค์กร
(Mindfulness in Organization : MIO)
🙏🙏

2. กลุ่มบริษัทชัยบูรณ์ บราเดอร์ส2. กลุ่มบริษัทชัยบูรณ์ บราเดอร์ส3. บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด4. บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย จำกัด5. บริษัท จิรเจริญ จำกัด6. บริษัท ยงเจริญศูนย์เครื่องเขียน จำกัด7. บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด มหาชน8. บริษัท แนสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด9. บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูเฟคเจอร์ริ่ง จำกัด10. กลุ่มบริษัท บี.กริม11. โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กร ในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม12. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง13. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้14. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล15. โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์16. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม อาทรสังขวัฒนะ ๔ อุปถัมภ์ 17. โรงเรียนสามัคคีศึกษา18. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว19. โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง20. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า21. โรงพยาบาลพนมสารคาม22. โรงพยาบาลน้ำพอง24. โรงพยาบาลวาริชภูมิ23. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู25. โรงพยาบาลพิมาย26. โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ27. โรงพยาบาลสำโรงทาบ28. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์29. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่