การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับวิทยากร (TOT)

โครงการสานเสริมพลังภาคีเครือข่ายและขยายผลองค์กรแห่งสติ เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตด้วยโปรแกรมสติในองค์กร

(Mindfulness in Organization: MIO)

วันที่ 4 – 6 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

S__15392772.jpg

85252.jpg

LINE_ALBUM_อบรมครูฝึก_ศูนย์ทหารอากาศโยธิน_4-6_๒๒๐๔๐_5.jpg

LINE_ALBUM_ศูนย์ทหารอากาศโยธิน_๒๒๐๔๐๗_35.jpg

LINE_ALBUM_ศูนย์ทหารอากาศโยธิน_๒๒๐๔๐๗_30.jpg

LINE_ALBUM_ศูนย์ทหารอากาศโยธิน_๒๒๐๔๐๗_17.jpg

379751.jpg